• +48 539 340 493
 • biuro@lorak.pl

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

Regulamin

Regulamin portalu internetowego Lorak

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego o nazwie Lorak, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Za pośrednictwem portalu świadczone są usługi polegające na umożliwieniu zamieszczania i wyszukiwania aukcji oraz składania ofert celem awarcia umowy pożyczki, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z regulaminem. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

§ 1

Definicje

 

Pojęcia użyte w regulaminie mają następujące znaczenia:

 1. Aukcja – sposób zawarcia umowy pożyczki za pośrednictwem portalu polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez uczestników aukcji, w której zwycięski oferent jest zobowiązany
  do zawarcia umowy.
 2. Bonus – dobrowolne, dodatkowe świadczenie zaproponowane w ogłoszeniu aukcji dla dającego pożyczkę np. opłata, prowizja, odsetki.
 3. Formularze – interaktywne formularze dostępne na stronie www.lorak.pl do których należy:

  1) Formularz rejestracji biorącego pożyczkę – wypełniany przez użytkownika w celu założenia konta, znajdujący się w zakładce o nazwie www.lorak.pl/uzyskaj-pozyczke/.

  2) Formularz rejestracji inwestora – wypełniany w celu założenia konta, znajdujący się w zakładce o nazwie www.lorak.pl/zostan-inwestorem/.

 1. Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną zawierający umowę z przedsiębiorcą, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Konto – usługa elektroniczna świadczona na rzecz zarejestrowanego użytkownika, dostępna po zalogowaniu w panelu administracyjnym portalu, za jego pośrednictwem gromadzone są dane użytkownika oraz informacje o jego działaniach na portalu.
 3. Organizator aukcji – użytkownik będący przedsiębiorcą, który korzysta z usług oferowanych za pośrednictwem portalu na zasadach określonych w regulaminie i zainteresowany jest wzięciem pożyczki, zwany też biorącym pożyczkę.
 4. Polityka prywatności – dokument umieszczony na stronie portalu www.lorak.pl, informujący jego użytkowników o tym, jakie dane osobowe są od nich zbierane i jak będą wykorzystywane, załącznik nr 1 do regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 5. Portal (internetowy), portal Lorak – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna dostępna pod adresem www.lorak.pl, za pomocą której świadczone są na rzecz użytkowników usługi.
 6. Pożyczka – umowa cywilnoprawna, poprzez którą użytkownik dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość rzeczy wraz z bonusem.
 7. Przedsiębiorca – użytkownik będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Przerwa techniczna – czas, w którym użytkownik nie ma dostępu do portalu lub dostęp ten jest ograniczony z powodu prowadzonych na nim modernizacji.
 9. Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami, które określają zasady korzystania przez użytkowników z portalu.
 10. Reklamacja – zgłoszone przez użytkownika zastrzeżenie dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
 11. Uczestnik aukcji – użytkownik będący konsumentem albo przedsiębiorcą, zainteresowany daniem pożyczki, zwany też dającym pożyczkę lub inwestorem.
 12. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem portalu na podstawie umowy zawartej na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środka porozumienia się na odległość do chwili wykonania umowy włącznie tj. w szczególności za pomocą w szczególności formularzy interaktywnych i poczty elektronicznej.
 13. Właściciel portalu – usługodawca Paulina Szewczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Luminis Company Paulina Szewczuk pod adresem ul Przemyska 6E/4 80-180 Gdańsk, wpisana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki pod nr NIP: 8762240681, REGON: 220764141, tel. +48 539 340 493 e-mail: biuro@lorak.pl

 

§ 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

 1. Za pośrednictwem portalu internetowego świadczona jest usługa polegająca na prowadzeniu i udostępnieniu informatycznej platformy, która umożliwia ogłaszanie aukcji oraz przedstawianie ofert zawarcia umowy pożyczki.
 2. Usługodawca świadczy również usługi dodatkowe, do których należy:

  1) pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia pożyczki hipoteką;

  2) przekazanie w imieniu i na zlecenie dającego pożyczkę niespłaconej w terminie wierzytelności z tytułu umowy pożyczki do windykacji prowadzonej przez przedsiębiorstwo windykacyjne współpracujące z Lorak oraz udostępnianie w tym celu danych osobowych biorącego pożyczkę.

 1. Usługodawca nie świadczy usługi pośrednictwa finansowego; nie udziela też pożyczek i kredytów – ani w imieniu własnym, ani w imieniu jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.

 

 

§ 3

Warunki techniczne świadczenia usług i zakaz dostarczania treści bezprawnych

 

 1. Użytkownik w celu skorzystania z portalu Lorak zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

  1) hardware,

  2) połączenie z siecią Internet,

  3) przeglądarkę internetową,

  4) konto poczty elektronicznej,

  5) zainstalowane oprogramowanie Flash 7 lub nowsze Quicktime, Acrobat Reader oraz programy dekompresujące.

 1. Usługodawca zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności usług oferowanych przez portal, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.
 2. Strona internetowa portalu Lorak jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
 3. Użytkownik kontaktując się z usługodawcą i innymi użytkownikami nie powinien dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszających obowiązujące normy prawne lub dobra osobiste, w szczególności:

  1) powszechnie uznanych za wulgarne lub obelżywe;

  2) propagujących treści rasistowskie, wyznaniowe lub etniczne;

  3) o charakterze pornograficznym;

  4) sprzecznych z dobrymi obyczajami;

  5) naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

  6) godzących w dobra osobiste osób trzecich;

  7) zawierających treści o charakterze reklamowym, w tym promujące inne strony internetowe.

 

 

§ 4

Warunki zawierania umów o świadczenie usług

 

 1. Organizatorem aukcji może być wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wymagane jest posiadanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dającym pożyczkę może być każdy, kto złoży ofertę zgodnie z regulaminem, ogłoszeniem i warunkami aukcji, zarówno przedsiębiorca, jak i konsument.
 3. W celu zawarcia umowy z usługodawcą na podstawie, której będzie możliwie ogłoszenie aukcji lub złożenie oferty zawarcia umowy pożyczki, użytkownik rejestruje się na stronie internetowej portalu za pomocą formularza rejestracji i zakłada konto.
 4. Warunkiem korzystania z portalu przez użytkownika jest zapoznanie się z regulaminem, jego akceptacja i zobowiązanie się do jego przestrzegania za pomocą przycisku typu radio znajdującego się na dole formularza rejestracji.
 5. Po wypełnieniu w niezbędnym zakresie formularza, o którym mowa w ust. 3, użytkownik dokonuje aktywacji konta poprzez naciśnięcie odnośnika, który wskazany został w wiadomości wysłanej na adres mailowy użytkownika albo skopiowanie odnośnika i wklejenie go w pasku adresu przeglądarki.
 6. Korzystanie z portalu przez organizatora aukcji i inwestora jest możliwe
  po uprzednim zalogowaniu się. Logowanie następuje przy pomocy nazwy użytkownika i hasła.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do konta. W razie zaś wszelkich przypadków naruszenia zasad bezpieczeństwa korzystania z konta, a w szczególności utraty dostępu do konta oraz kradzieży albo nieautoryzowanego użycia nazwy użytkownika i hasła, obowiązany jest poinformować o tym fakcie usługodawcę.
 8. W celu ogłoszenia aukcji, użytkownik loguje się na stronie portalu, wypełnia formularz biorącego pożyczkę i czeka na akceptację ze strony właściciela portalu.
 9. Obowiązkowe pola formularza, o którym mowa w ust. 8 oznaczone zostały gwiazdką, należy do nich:

  1) firma (pełna nazwa), dane adresowe, NIP, REGON oraz pozostałe dane kopiowane z formularza rejestracji;

  2) kwota pożyczki;

  3) oprocentowanie;

  4) cel pożyczki;

  5) okres spłaty;

  6) tytuł aukcji;

  7) krótki opis aukcji;

  8) pełny opis wskazujący, na jaki cel zostanie udzielona pożyczka;

  9) dane finansowe za ubiegłe lata;

  10) sposób zabezpieczenia pożyczki (hipoteka/weksel/zastaw).

 1. W celu uwiarygodnienia organizator aukcji załącza dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumenty wskazujące jego doświadczenie i dane finansowe.
 2. Po uzupełnieniu formularza biorącego pożyczkę, należy zatwierdzić czynności przez naciśnięcie przycisku „Wyślij”. Potwierdzeniem tego jest wiadomość mailowa wysłana na adres mailowy użytkownika.
 3. Do zawarcia umowy, której przedmiotem jest zamieszczenie ogłoszenia aukcji
  na portalu Lorak dochodzi w momencie jej pisemnego podpisania przez organizatora aukcji i usługodawcę.
 4. Usługodawca przesyła e-mailem wzorzec umowny, celem jego podpisania przez organizatora aukcji.
 5. Organizator aukcji przesyła listem poleconym podpisaną umowę na adres właściciela portalu wskazany w § 1 pkt. 16 regulaminu.
 6. Usługodawca podpisuje umowę niezwłocznie po jej doręczeniu przez organizatora aukcji.

 

§ 5

Warunki realizacji umowy

 

 1. Ogłoszenie aukcji może być opublikowane na portalu maksymalnie do 12 h
  od chwili zawarcia umowy.
 2. Organizator określa w ogłoszeniu aukcji jej czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji.
 3. W ogłoszeniu aukcji określona jest w szczególności:

  1) kwota pożyczki;

  2) maksymalne wynagrodzenie za udzielenie pożyczki;

  3) rodzaj inwestycji, na której sfinansowanie ma zostać przeznaczona pożyczka;

  4) termin zwrotu pożyczki i ewentualnie raty pożyczki;

  5) czas trwania aukcji;

  6) sposób zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy pożyczki,

  7) warunki i formę bonusu.

 1. Minimalna kwota pożyczki w pojedynczej aukcji wynosi 300 zł. Organizator aukcji może zastrzec, że pojedyncza oferta może być niższa niż wartość pożyczki określona w aukcji.
 2. Maksymalną kwotę pożyczki w pojedynczej aukcji określa organizator aukcji.
 3. Dający pożyczkę oferuje pożyczkę odpowiadając na ogłoszenie aukcji. Jego oferta stanowi oświadczenie woli w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Organizator aukcji od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji są obowiązani postępować zgodnie
  z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji.
 5. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej.
 6. Dający pożyczkę może wycofać złożoną przez siebie ofertę zawarcia umowy pożyczki w każdym czasie, jednakże nie później niż 2 dni przed terminem zamknięcia aukcji. W takim wypadku oferta złożona przez niego w trakcie trwania aukcji przestaje wiązać.

 

 

 1. Po złożeniu oferty zawarcia umowy pożyczki, pracownik portalu Lorak skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem aukcji, który po raz pierwszy korzysta
  z usług portalu i potwierdzi ofertę oraz pozyska dane oferenta, w tym numer jego rachunku bankowego.
 2. Aukcja trwa przez okres 21 dni. Biorący pożyczkę może zastrzec w ogłoszeniu aukcji możliwość zamknięcia aukcji przed upływem wskazanego okresu lub w przypadku, gdy uczestnicy aukcji złożyli oferty udzielenia pożyczki na min. 65 % kwoty pożyczki określonej w ogłoszeniu aukcji. Przedłużenie aukcji po upływie jej okresu będzie możliwe wielokrotnie na pięć dni.

 

 1. Zamknięcie aukcji nie jest możliwe w przypadku, gdy oferty udzielenia pożyczki nie przekraczają 65% kwoty pożyczki określonej w ogłoszeniu aukcji.
 2. Ogłoszenie aukcji może być odwołane bezpłatnie w ciągu 12 h od jego zamieszczenia w innym przypadku wynosi to 3 % wartości pożyczki. W przypadku odwołania aukcji, przestają wiązać wszelkie oferty uczestników aukcji zgłoszone w trakcie jej trwania.

 

 1. Warunki aukcji mogą być zmienione za pośrednictwem właściciela portalu tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści.

 

 

 1. Z chwilą zamknięcia aukcji dochodzi do zawarcia umowy pożyczki pomiędzy biorącym pożyczkę a dającym pożyczkę na warunkach określonych w ogłoszeniu aukcji i ogólnych warunkach umów pożyczek LORAK.PL, obowiązujących w dniu rozpoczęcia aukcji.
 2. Uczestnikowi aukcji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej w drodze aukcji.

 

 

§ 6

 Czynności po zamknięciu aukcji

 

 1. Z chwilą zakończenia aukcji za pośrednictwem portalu Lorak generowane są:

  1) potwierdzenie zawarcia umowy pożyczki;

  2) wzór weksla in blanco – w przypadku zabezpieczenia pożyczki wekslem;

  3) wiadomość e-mail wysyłana do dającego pożyczkę, opisująca dalsze czynności, które strony umowy zobowiązane są podjąć.

 1. Portal Lorak świadczy pomoc techniczną w czynnościach dokonywanych przez użytkowników po zamknięciu aukcji, w szczególności drukuje dokumenty generowane za pośrednictwem portalu Lorak oraz pośredniczy w przekazywaniu dokumentów pomiędzy biorącym pożyczkę a inwestorem. Czynności te nie podlegają dodatkowej opłacie.
 2. W przypadku, gdy pożyczka zabezpieczona jest hipoteką, portal Lorak świadczy pomoc w ustanowieniu tego zabezpieczenia, w szczególności pośredniczy w przekazywaniu niezbędnych dokumentów pomiędzy użytkownikami oraz kontaktuje strony z notariuszem.
 3. Biorący pożyczkę zobowiązany jest poinformować właściciela portalu Lorak
  o  przekazaniu mu środków pieniężnych przez dającego pożyczkę, w szczególności o kwocie przelewu oraz dacie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym biorącego pożyczkę.
 4. Dający pożyczkę zobowiązany jest poinformować właściciela portalu Lorak
  o opóźnieniach w spłacie pożyczki przez biorącego pożyczkę.

 

 

 

§ 7

Rozliczenia pomiędzy użytkownikami

 

 1. Usługodawca nie pośredniczy w przekazywaniu środków pieniężnych pomiędzy użytkownikami.
 2. Użytkownicy dokonują wzajemnych rozliczeń (przekazanie kwoty pożyczki biorącemu pożyczkę oraz spłata pożyczki) we własnym zakresie, w sposób ustalony w zawartej umowie pożyczki.

 

§ 8

Wynagrodzenie

 

 1. Rejestracja na portalu jest nieodpłatna.
 2. Korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 2 jest odpłatne, a do zapłaty wynagrodzenia z tego tytułu zobowiązany jest biorący pożyczkę. Wysokość wynagrodzenia określa odrębna umowa pomiędzy biorącym pożyczkę a właścicielem portalu.
 3. W przypadku zawarcia umowy pożyczki, usługodawcy przysługuje od biorącego pożyczkę wynagrodzenie, którego wysokość uzależniona jest od wartości udzielonej pożyczki i określona wraz ze sposobem i terminem zapłaty w odrębnej umowie pomiędzy biorącym pożyczkę a właścicielem portalu.
 4. Odwołanie aukcji, o którym mowa w § 5 ust. 13 zobowiązuje biorącego pożyczkę do zapłaty wynagrodzenia na rzecz właściciela portalu w wysokości 3 % wartości kwoty pożyczki, chyba że nie przekracza ona 65 % wartości pożyczki określonej w ogłoszeniu aukcji.

 

§ 9

Odpowiedzialność

 

 1. Użytkownicy zobowiązani są ocenić ryzyko inwestycyjne we własnym zakresie.
 2. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkowników portalu i nie jest stroną umowy zawieranej między organizatorem aukcji a jej uczestnikiem. Nie odpowiada też za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, prawidłowość
  i prawdziwość danych podanych przez użytkowników portalu przy rejestracji.
 4. Organizator aukcji ponosi odpowiedzialność za treść ogłoszenia aukcji, w tym
  za zaistniałe w nim błędy zarówno wobec właściciela portalu, jak i uczestników aukcji.
 5. Dający pożyczki ponosi odpowiedzialność za skutki złożonego oświadczenia woli w toku aukcji.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań by korzystanie z portalu przebiegało
  w sposób należyty i niezakłócony. Zastrzega jednak możliwość przerwy technicznej nie częściej niż co pół roku. Nie ponosi odpowiedzialności za przerwy
  w funkcjonowaniu portalu powstałe z przyczyn od niego niezależnych.

 

 

§ 10

Reklamacja

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych za pośrednictwem portalu usług, użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej
  na adresy usługodawcy wskazane w § 1 pkt. 16 regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, ewentualnie firmę, adres zamieszkania/korespondencyjny,
  e-mail), jak również dokładny opis i przyczyny reklamacji.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje użytkowników wg kolejności ich wpływu,
  w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia otrzymania reklamacji i odpowie na nią listownie lub za pomocą e-maila.

 

 

 

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie oraz do uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach portalu Lorak. O zmianie regulaminu użytkownik zostanie poinformowany
  w komunikacie umieszczonym na stronie www.lorak.pl.
 2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 staje się skuteczna z chwilą opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie portalu. Aukcje rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są prowadzone na zasadach określonych w regulaminie
  w dotychczasowym brzmieniu.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do regulaminu aktualnego oraz jego wersji poprzednio obowiązujących za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej portalu. Użytkownik może pobrać regulamin oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług jest prawo obowiązujące
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej portalu Lorak tj. w dniu 01-12-2016.